Okomitundu Guestfarm Namibia


Company Name : Okomitundu Guestfarm Namibia
Tel : 00264 62 503 901
Fax : 00264 62 503 902 / 88 615 281
Cell : 00264 81 128 1964
Email Address : info@okomitundu.com
Street Address : Farm Okomitundu
Postal Address : P. O. Box 285 Okahanja
Namibia