Bureau Veritas Namibia (Pty) Ltd


Company Name : Bureau Veritas Namibia (Pty) Ltd
Tel : 00264 644 19440
Fax : 00264 644 19441
Street Address : Corner Einstein and Newton Streets