Etosha Garten Hotel (Outjo)


Company Name : Etosha Garten Hotel (Outjo)
Tel : 00264 67 31 3130
Fax : 00264 81 674 4394
Email Address : etoshahotel@iway.na
Street Address : Otavi Street
Outjo
Namibia
Postal Address : P. O. Box 738
Outjo