Belfast Royal Hotel


Company Name : Belfast Royal Hotel
Tel : 013 253 0461
Cell : 072 561 5408
Email Address : belfastroyalhotel@telkomsa.net
Street Address : Bhekumuzi Masango Drive
Belfast
1100
Postal Address : P. O. Box 227
Belfast
1100